Lov for Nordstrand Basketball Club, stiftet 20.04.1968.

Vedtatt 05.03.1969, med senere endringer senest 17.03.2010

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets.

Laget er medlem av det/de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av idrettsråd i kommunen.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli satt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

Et medlem kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.

Medlemsskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent og treningsavgift

Klubben krever inn lik kontingent av alle medlemmer. Aktive medlemmer betaler i tillegg treningsavgift per seriesesong fastsatt av årsmøtet. Denne differensieres etter aldersklasse og antall ukentlige treninger laget har. Treningsavgiften halveres dersom spilleren bare er aktiv enten høst- eller vårhalvåret. Høsthalvåret går fra 1. august til 31. desember, vårhalvåret fra 1. januar til 1. juni. Spillere som slutter før to uker etter at høsthalvåret er omme må selv reise krav om refusjon med bekreftelse fra lagkontakt eller trener. Spillere som har første trening inntil to uker før vårhalvåret begynner betaler kun for vårhalvåret.

Kontingent og treningsavgift fastsettes av årsmøtet og betales forskuddvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett (jfr. §4) eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgte og godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges Idrettsforbunds inhabilitetsregler, jfr. Norges Idrettsforbunds lov.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds straffebestemmelser, jfr. Norges Idrettsforbunds lov.

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er Årsmøtet, som holdes hvert år innen juni måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring til pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke foregå ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved samme avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle lagets årsmelding.
 • Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta lagets budsjett.
 • Bestemme lagets organisasjon (jfr. §15).
 • Velge:

  • a) Leder, nestleder, kasserer og minst 2 styremedlemmer som også kan gis spesielle ansvarsområder.
  • b) Minst 1 varamedlem til styret.
  • c) Revisor.
  • d) Valgkomité med 3 medlemmer.
  • e) Medlemmer til permanente utvalg/komiteer/grupper.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver av kortere varighet og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnet tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av permanente avdelinger/grupper/komiteer, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Endringer av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om lovendring §16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.